دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

$22.95 - $59.95

Unleash Winter Freedom with AEXZR™: The Ultimate Electromagnetic Heated Snow Remover

مهارت فناوری دستگاه برف پاک کن گرمایشی الکترومغناطیسی AEXZR را کشف کنید. این راه حل پیشرفته که برای وسایل نقلیه و خانه های مختلف طراحی شده است، به طور موثر برف و یخ روی سطح خودرو را برطرف می کند. از طریق شروع حرکت مولکولی، به سرعت برف و یخ سطحی را در عرض 5 دقیقه ذوب می کند و از محافظت طولانی در برابر یخ زدگی در دماهای پایین و افزایش ایمنی کلی خودرو اطمینان حاصل می کند. این بدان معنی است که می توانید زمستان را بدون دردسر پاک کردن دستی برف و یخ از روی وسیله نقلیه خود طی کنید.

دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

The Impact of Major Snowstorms on Vehicle Immobilization and Damage in the United States

دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

A data report on vehicle freezing and scraping due to major snowstorms in the United States reveals that approximately 36 significant snowstorm events occurred annually over the past decade, primarily affecting northern and northeastern regions. These events lead to hundreds of thousands of vehicles becoming immobilized or inoperable due to freezing, resulting in damage, aging, and increased traffic accidents.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

Conquer Winter Challenges with Ease

با توجه به چالش های آب و هوایی، اجرای اقدامات پیشگیرانه بسیار مهم است. آخرین راه حل در سال 2023 به دمای پایین شدید و شرایط کولاک می پردازد و به مشکلاتی که اتومبیل های خارج از منزل با آن مواجه هستند، مانند دستگیره های یخ زده، شیشه های جلویی پوشیده از برف و وسایل نقلیه مدفون در زیر 1.3 متر برف می پردازد. وارد دستگاه برف پاک کن گرمایشی الکترومغناطیسی AEXZR شوید، راه حلی پیشگامانه که از پوشیده شدن خودروی شما در برف سنگین جلوگیری می کند و ناراحتی ناشی از به دام افتادن یخ و برف را از بین می برد.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZRHighlighting NASA’s Mars exploration rover “Perseverance,” which faces extreme surface temperatures ranging from -20°C to -80°C on Mars, the AEXZR™ Electromagnetic Heated Snow Remover is credited for ensuring the rover remains free from ice and snow in such harsh conditions.

دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

This aerospace technology has overcome mass production challenges and entered the civilian market. Dedicated to addressing the problem of vehicles affected by ice and snow in extreme daily environments, the key technologies of AEXZR™ involve electromagnetic energy in a composite frequency band that actively affects ice and snow, preventing freezing and maintaining the active movement of water molecules.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZRBeyond functionality, AEXZR™ Electromagnetic Heated Snow Remover offers a stylish and practical addition to your vehicle. Its elegant design complements various car models, adding a touch of refinement to the interior. Easy to install, it features a solar-powered base, eliminating the need for an external power supply.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR

What people say about AEXZR™ Electromagnetic Heated Snow Remover Device

Customer testimonials highlight the life-changing impact of this technology, providing convenience and efficiency in dealing with ice and snow. The product is praised for its ability to effortlessly melt ice, wide coverage, and suitability for various weather conditions.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR“Coming from Florida, I was unprepared for the thick layers of ice on my car, but this device melted through them effortlessly. The wide coverage ensures no annoying ice patches anywhere, and it’s a relief not to spend half an hour in the freezing cold trying to clear my car. As someone who moved up north, this has become one of the best investments I’ve ever made, especially considering how quickly my old car used to get icy. Highly recommended!” – Gary H.

What sets AEXZR™ apart:

  • No interference with or impact on in-car electronic devices
  • No radiation, ensuring no side effects on the human body
  • Comfortable temperature maintenance at 75°F with 360° all-around de-icing
  • Stylish appearance and easy installation
  • Three power supply modes: solar, light, and a 15-minute quick charge
  • Prevention of fogged car windows
  • Ideal heating solution for unexpected power outages, cars, living rooms, offices, outdoor work, parties, and adventures.
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR
دستگاه برف پاک کن گرم شده الکترومغناطیسی AEXZR
$22.95 - $59.95 گزینه مورد نظر را انتخاب کنید